Cena Pedagog roku 2016

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity u příležitosti 70. výročí založení PdF MU vyhlašuje první ročník ceny pro vynikajícího absolventa PdF MU.

Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty). Pedagogická fakulta hledá své nejlepší absolventy – učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech.

Podrobnosti najdete zde:

http://www.ped.muni.cz/o-fakulte/70-vyroci/pedagog-roku-2016

Orchestr působící při Pedagogické fakultě

Collegium musicum je orchestr působící při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pod vedením Mgr. Miloše Šmerdy a Miroslava Tesaře. Orchestr sdružuje hudebníky ze všech fakult univerzity a v současné době má celkem 35 studentů. Z repertoáru jmenujme zejména barokní a klasickou hudbu, ale i hudbu současných brněnských autorů.

Informace o plánovaných vystopeních nalezenete zde: http://www.collegiummusicum.cz/

 

p1000854

Soubor přednášek z českého jazyka a literatury pro učitele základních a středních škol (přihlášky do 29. 2. 2016)

FORUM BOHEMICUM Přihláška

Charakteristika programu:
Soubor přednášek z českého jazyka a literatury pro učitele základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Akce je akreditována na 5 let: probíhá jednou za rok (6 hodin) a po absolvování každého šestihodinového cyklu získává každý účastník Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Vysokoškolské vzdělání: obor Český jazyk a literatura

Profil absolventa:

Prohloubení znalostí v rámci českého jazyka
a literatury a obohacení o nejnovější poznatky v rámci jednotlivých disciplin.

  • Garant kurzu: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Lektor kurzu: Doc. PhDr. Milena Šubrtová, PhD., PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
  • Délka kurzu: 6 hodin v rámci jednoho dne
  • Termín zahájení: 31. 3. 2016
  • Cena kurzu: 1000,- Kč za jeden cyklus, tj. 1x za rok
  • Termín podání přihlášek: 29. 2. 2016
  • Počet uchazečů: min. 10

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Elektronická publikace Klimatologie a hydrogeografie pro učitele přináší rámcové informace věnující se tématům podnebí a vody v krajině. Ačkoliv je publikace obsáhlá, snaží se víceméně popsat a zdůvodnit některé zákonitosti týkající se podnebí, počasí a výskytu vody v krajině. Kromě zmíněných charakteristik se zaměřuje také na geografické rozložení faktorů ovlivňujících počasí či světové klima, zákonitosti rozložení a pohybu vody v krajině včetně jejího obrazu v mořích a oceánech. Publikace není koncipována jako vyčerpávající skriptum, ale podtrhuje ty kapitoly, které autor považuje za podstatné z hlediska porozumění klíčových procesů.

 

 

1210409