Katedra občanské výchovy

O katedře

Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byla založena v roce 1990, nejprve jako Katedra filozofie a občanské výchovy, od r. 2000 pak již jako Katedra občanské výchovy. V roce 1999 vzniklo při katedře Centrum evropských studií.

Katedra občanské výchovy navazuje na tradice, které zpětně směřují k roku 1946, tedy k roku vzniku samostatné Pedagogické fakulty, jejíž nedílnou součástí byl i seminář filosofie. Ten založil a po dva roky vedl jeden z nejvýznamnějších evropských filosofů 20. století Jan Patočka.

Posláním katedry je příprava:

  • učitelů pro obor Občanská výchova na základních školách,
  • středoškolských profesorů pro obor Základy společenských věd na středních školách.

Katedru občanské výchovy najdete v prvním a ve třetím poschodí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – Poříčí 31, Brno (zde se nacházejí i dvě specializované seminární učebny katedry).

 

Studium

Vzhledem k faktu, že posláním katedry je příprava učitelů pro obor Občanská výchova na ZŠ a středoškolských profesorů pro obor Základy společenských věd na SŠ, studium obsahuje celé široké spektrum společenských věd: ve vrstvě filosofické zahrnuje několik semestrů výuky dějin filosofie, etiku, biotiku, filosofickou antropologii, ekologii člověka. Ve vrstvě politologické studují posluchači dějiny politických teorií, státovědu a rozmanité otázky týkající se evropských integračních procesů.

V dalším studiu se setkávají s předměty ekonomickými, sociologickými a s předměty, které cyklují kolem dějin umění, kulturní antropologie, ale též geografického pohledu na globalizační procesy a mediální výchovu.

Uvedené předměty jsou rozšířeny o široké spektrum výběrových seminářů. Ty nabízejí studium specifických problémů uvnitř základních disciplín. Všechny uvedené studijní disciplíny jsou završeny přístupem didaktickým, který je součástí oněch disciplín, převážně však jádrem samostatného předmětu didaktika. Ten je epicentrem studia od 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia, a to postupně v tříletém bakalářském a následně dvouletém magisterském stupni, jsou základem kompetencí pro vykonávání profese učitele občanské výchovy na základní škole.

Pokud studenti studují obor Základy společenských věd, potom jsou kvalifikováni pro vykonávání profese středoškolského učitele předmětu základy společenských věd. Uvedené kompetence však též dávají plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času. Speciální vědomosti získané během studia navíc kvalifikují absolventa pro práci ve státní správě, zejména v té její části, která je zaměřena na spolupráci s institucemi a orgány Evropské unie.